Общи условия за ползване на сайта

Информацията на сайта се актуализира постоянно. Вслучай, че информацията не е актуализирана НИС Петрол ЕООД не носи отговорност за непълноти и неточности.  Информацията на сайта се предоставя единствено за справка и не може да се използва и/или предоставя на трети страни за търговски цели. НИС Петрол ЕООД не носи отговорност за различно тълкуване на съдържанието ѝ.

С настоящото НИС Петрол ЕООД заявява, че не носи отговорност (включително небрежност) за щети или последващи щети, произтичащи от позоваване на съдържанието на сайта или неговото използване (или невъзможността същото да бъде използвано).